Przedszkole Stokrotka

Maria Szeszuła

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

do Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła

 

Rekrutacja do Przedszkola rozpocznie się w dniu

17 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowa informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Przedszkola do dnia 15 kwietnia 2017 roku.

Podstawa prawna: art. 204 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60)

 

Szczegółowe informacje

dotyczące organizacji rekrutacji

do Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła

w Nowym Mieście nad Wartą

 

TERMINY REKRUTACJI

 

 • Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola  deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2017/2018

03 kwietnia 2017 roku  -  07 kwietnia 2017 roku

 

 • Pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

20 kwietnia 2017 roku  -  26 kwietnia 2017 roku

 

 • Podpisywanie umów o świadczenie usług

15 maja 2017 roku  -  17 maja 2017 roku

ZASADY REKRUTACJI

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym, wójt gminy wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmą dziecko.

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w zamieszczonym poniżej harmonogramie.
 2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 1. Informacje ogólne
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w gminie Nowe Miasto nad Wartą:
 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2014-2011),

oraz

 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2015 r. mogą ubiegać się
  o przyjęcie do przedszkola dziecka od ukończenia przez nie 2,5 lat.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą Nowe Miasto nad Wartą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 • W rekrutacji do przedszkola istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

 • W przypadku większej liczby kandydatów od liczby wolnych miejsc, przy uzyskaniu równorzędnych wyników punktowych, pod uwagę bierze się starszeństwo wieku kandydata.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • Przydział dzieci do poszczególnych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego – uzupełniającego i przedstawiony zostanie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola  w bieżącym roku szkolnym (2016/2017)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018  w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko.

W bieżącym roku szkolnym, z uwagi na przypadający okres świąteczny termin ten został ustalony w naszym Przedszkolu na 03 – 07 kwietnia 2017 roku.

 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie:
  • pobierają wniosek o przyjęcie dziecka w  przedszkolu lub ze strony internetowej placówki,
  • wypełniają go i po podpisaniu przez obydwoje rodziców/prawnych opiekunów składają w przedszkolu,
  • dyrektor przyjmując wniosek potwierdza na nim w obecności składającego datę jego przyjęcia.
 • Na wniosku wymagane są podpisy  obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka będące potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów - do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej placówki.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje powołana przez dyrektora placówki komisja rekrutacyjna.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do wójta gminy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w złożonych oświadczeniach.

W tym celu wójt gminy:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie
  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U.
  z  2016 r. poz. 195 z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole – Marię Szeszuła w Zarządzeniu Dyrektora Przedszkola nr 2/2017 z dnia 10.04.2017 r., tzw. kryteria organu prowadzącego.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu. Brak tego dokumentu jest jednoznaczny z rezygnacją rodziców z przyjęcia ich dziecka do placówki.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice pisemnie potwierdzili wolę zapisu i podaje
  do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  do przedszkola.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
   do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
  ze względu na niepełnosprawność

 

 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
  na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu.
 • O możliwości przyjęcia dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola  wg zasad opisanych powyżej.

 

 

 Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym

 na rok szkolny 2017/18

do Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła w Nowym Mieście nad Wartą

 

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 20.04.2017 r.

 

do 26.04.2017 r.

 

od 05.06.2017 r.

 

do 06.06.2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez     komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 i art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017, poz. 59)  

 

 

od 27.04.2017 r.

 

do 04.05.2017 r.

 

 

od 07.06.2017 r.

 

do 08.06.2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych         i kandydatów niezakwalifikowanych

05.05.2017 r.  godz. 1500

09.06.2017 r.  godz. 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 08.05.2017 r.

do 09.05.2017 r.

od 12.06.2017 r.

do 13.06.2017 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.05.2017 r.  godz. 1500

14.06.2017 r. godz. 1500

 

Procedura odwoławcza

 

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku                 o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołani

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 

Kryteria rekrutacji

 na rok szkolny 2017/18

do Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła w Nowym Mieście nad Wartą

 

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),  tzw. kryteria ustawowe,

oraz

 • kryteria określone w  Zarządzeniu nr 2/2017 Dyrektora Przedszkola z dnia 10.04.2017 r., tzw. kryteria organu prowadzącego.

 

 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria organu prowadzącego (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Na potrzeby rekrutacji każdemu  z tych kryteriów nadano wartość 1 pkt.

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria organu prowadzącego -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Dziecko zamieszkałe na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Wartą

24

2.

Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do Przedszkola 

12

3.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni zadeklarują skorzystanie z oferty Przedszkola w zakresie czasu pobytu i ilości posiłków w największym proponowanym przez placówkę wymiarze

6

4.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno -prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

4

5.

Dziecko, którego jeden z rodziców/opiekun prawny jest zatrudniony, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.  

2

6.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu

1

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 47.

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: 
 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

 

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
 3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

 

 Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów organu prowadzącego (Zarządzenie nr 03/2017 Dyrektora Przedszkola z dnia 10.04.2017 r.)

 

 1. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Wartą.
 2. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej  lub oświadczenie rodzica o zatrudnieniu albo oświadczenie rodzica o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
 3. Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym lub oświadczenie rodzica o pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 4. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 5. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie rodzica o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 6. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do Przedszkola

potwierdza na wniosku o przyjęcie do przedszkola dyrektor przedszkola.

 1. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni zadeklarują   skorzystanie z oferty przedszkola w zakresie czasu pobytu i posiłków w największym proponowanym przez placówkę wymiarze

potwierdza na wniosku o przyjęcie do przedszkola dyrektor przedszkola.

 1. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu  

potwierdza na wniosku o przyjęcie do przedszkola dyrektor przedszkola.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

WZORY FORMULARZY

 

Załącznik nr 1 – Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej; WZÓR---->KLIKNIJ TUTAJ

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola;WZÓR---->KLIKNIJ TUTAJ

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka do Przedszkola; WZÓR---->KLIKNIJ TUTAJ

Załącznik nr 4 – Wzory oświadczeń:

            - wzór nr 1 – o wielodzietności; WZÓR-->KLIKNIJ TUTAJ

            - wzór nr 2 – o samotnym wychowywaniu dziecka; WZÓR---->KLIKNIJ TUTAJ

            - wzór nr 3 – o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym; WZÓR---->KLIKNIJ TUTAJ

            - wzór nr 4 – o zamieszkaniu na terenie obwodu szkoły podstawowej. WZÓR---->KLIKNIJ TUTAJ

 

Copyright © 2012 Przedszkole Stokrotka CMS by Quick.Cms