Przedszkole Stokrotka

Maria Szeszuła

W  dniach  od 03 marca do 28 marca 2014 roku trwa rekrutacja

do Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła

w Nowym Mieście nad Wartą

na rok szkolny 2014/2015.

KRYTERIA NABORU DZIECI

1. WAŻNE DATY

 • W dniach 03 marca 2014 r. – 28 marca 2014 r. – składanie przez Rodziców wniosków o przyjęcie dziecka (zwanego dalej kandydatem)  do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami;
 • Dnia 15 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • W dniach 23kwietnia 2014 r. – 25 kwietnia 2014 r. – potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych  woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem;
 • Dnia 25 kwietnia 2014r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wyniki rekrutacji Rodzice sprawdzają  bezpośrednio w przedszkolu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Na listach dzieci wymienione będą w kolejności alfabetycznej.

2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU?

 • W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące  w gminie Nowe Miasto nad Wartą, które w roku szkolnym 2013/2014 nie uczęszczały do Przedszkola STOKROTKA w Nowym Mieście nad Wartą  lub chcą zmienić placówkę.
 • Kandydaci zamieszkali poza obszarem naszej gminy mogą być przyjęci do  Przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.   

DZIECI 3 – 4 – LETNIE (rok urodzenia 2011-2010)

Z dniem 1 września 2014 r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci trzy i czteroletnie (rok urodzenia 2011-2010), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci które ukończyły 2,5 roku.  

DZIECI 5 – LETNIE (rok urodzenia 2009)

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat, tj. z dniem 1 września 2014 r. Zgodnie z powyższym dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

DZIECI 6 – LETNIE

(urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.)

Dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. ponownie realizują przygotowanie przedszkolne.

Na wniosek rodziców, dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. mogą także z dniem 1 września 2014 r. rozpocząć naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej.

DZIECI 6 – LETNIE
(urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r).

Z dniem 1 września 2014 r. dzieci 6-letnie, urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 200 8r. nie biorą udziału w rekrutacji do Przedszkola, gdyż są obowiązane do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Wyjątek stanowią dzieci, które w okresie naboru posiadają aktualną decyzję dyrektora szkoły obwodowej w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W związku z powyższym opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub zaświadczenie nie uprawniają dziecka do kontynuacji edukacji przedszkolnej.  Jedynym dokumentem uprawniającym dziecko do kontynuacji wychowania przedszkolnego jest decyzja odraczająca obowiązek szkolny wydana przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.


3. KRYTERIA REKRUTACJI

MINISTERIALNE KRYTERIA REKRUTACJI

Do Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła w Nowym Mieście nad Wartą  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Nowe Miasto nad Wartą.
W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Nowe Miasto nad Wartą) niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata*,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 5 punktów.
 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:
*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW MINISTERIALNYCH

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia nr1),

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia nr 2),

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KRYTERIA 2)-4) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA,

4) odpisu lub wyciągu z dokumentu,

5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI:

Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

1) liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia (za każdą zadeklarowaną godzinę ponad minimum programowe)  - 1 punkt za godzinę.

2) dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane samotnie przez jednego  pracującego /uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna – 5 punktów.

3) dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym przedszkolu – 1 punkt za każde kolejne dziecko.

4) dziecko posiadające Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  – 2 punkty.

5) wiek dziecka – 1 punkt za starszeństwo.

POTWIERDZENIE KRYTERIÓW DODATKOWYCH

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1) oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu w trybie dziennym (wzór oświadczenia nr 3 lub 4),

2) deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata, złożona w tym samym co kandydat przedszkolu, w terminie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,

3) dokument: Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • może zwrócić się do władz gminy, miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności,
 • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, władze gminy, miasta korzystają  z informacji, które znają z urzędu, lub mogą wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

INFORMACJA DLA RODZICÓW PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl
Proszę wejść na stronę i za pomocą wyszukiwarki baza przedsiębiorców, proszę wyszukać      i wydrukować zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a następnie dołączyć je do wniosku.

4. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej - służy odwołanie do Dyrektora Przedszkola.
 2. Na rozstrzygnięcie  Dyrektora Przedszkola rozpatrującego odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  -  służy skarga do sądu administracyjnego.

 5. UWAGI:

 • wzory wszystkich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz w kancelarii placówki,
 • przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
 • wniosek oraz wymagane załączniki proszę wypełnić i składać osobiście w Kancelarii Przedszkola w godzinach 800 – 1500  w okresie trwania rekrutacji,
 • w przypadku nie złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacji w określonym terminie, bądź braków w złożonych dokumentach dziecko nie będzie brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • nie podpisanie umowy cywilno-prawnej w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją  z przyjęcia dziecka do przedszkola.

6. WZORY OŚWIADCZEŃ:

Wzór oświadczenia nr 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.Link ->> pobierz plik

Wzór oświadczenia nr 2. Oświadczenie potwierdzające samotne wychowywanie dziecka.Link ->> pobierz plik

Wzór oświadczenia nr 3. Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica/prawnego opiekuna.Link ->> pobierz plik

Wzór oświadczenia nr 4. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/studiowaniu w trybie dziennym  rodzica/prawnego opiekuna.Link ->> pobierz plik

___________________________________________________________________________

 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2014 z dnia 03 lutego 2014 roku

REGULAMIN REKRUTACJI

dzieci do  Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła w Nowym Mieście nad Wartą

Podstawa Prawna

- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.  z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 z późn.zm)

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 7)

- Statut Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła w Nowym Mieście nad Wartą

§1.

ZASADY REKRUTACJI

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację o zasadę pełnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie, oraz dzieci którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 8 roku życia.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciach mają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą.
 4. Nabór dzieci do przedszkola a dany rok szkolny odbywa się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 5. Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:
 1. 01 marca – 31 marca - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
 2. do 15 kwietnia – rozpatrywanie złożonych wniosków; posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej,
 3. 15 kwietnia – podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 4. podpisywanie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług przez przedszkole,
 5. 25 kwietnia - ogłoszenie wyników rekrutacji.
 1. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest mniejsza od liczby wolnych miejsc w przedszkolu, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola.

§2.

PRACA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. W sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną. W skład Komisji wchodzą:
 1. Dyrektor Przedszkola – jako jej przewodniczący,
 2. jeden przedstawiciel z Rady Rodziców
 3. dwóch przedstawicieli z Rady Pedagogicznej.
 1. Komisja Rekrutacyjna przyjmując dzieci kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym.
 2. Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej:
 1. posiedzenie Komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym w harmonogramie – patrz §1 pkt.4.,
 2. Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjęć wychowanków.
 3. decyzje Komisji są  protokołowane, akta Komisji, łącznie z wnioskami o przyjęcie dzieci do przedszkola i oświadczeniami przechowywane są w dokumentacji przedszkola. Protokół zawiera skład i listę obecności członków Komisji oraz listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, które podaje się do publicznej wiadomości.
 4. o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie informowani są pisemnie przez dyrektora.
 1. W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący komisji.
 2. Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Dyrektora Przedszkola.

 §3.

ZASADY PIERWSZEŃSTWA PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (dotyczy dzieci 5-letnich, dzieci 6-letnich urodzonych w okresie od 01.07.2008 roku do 31.12.2008 roku).
 2. Ustala się pierwszą grupę kryteriów rekrutacji  (nie dotyczy dzieci, o których mowa w pkt 1):
 1. Dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci).
 2. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością (orzeczenie wydane przez PPP).
 3. Dzieci osób (matki lub ojca) niepełnosprawnych, wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Dzieci rodziców niepełnosprawnych, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Dzieci, których rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia).
 6. Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci.
 7. Dzieci objęte pieczą zastępczą.

Za każde spełnione w/w kryterium przyznaje się 5 punktów.

 1. Druga grupa kryteriów ustalona przez organ prowadzący – dyrektora przedszkola:
 1. Liczba zadeklarowanych godzin pobytu w przedszkolu ponad minimum programowe – 1 punkt za każdą godzinę.
 2. Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane samotnie przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica – 5 punktów.
 3. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację w tym Przedszkolu – 1 punkt za każde kolejne dziecko.
 4. Dziecko posiadające opinię  PPP – 2 punkty.
 5. Wiek dziecka – 1 punkt za starszeństwo.

§4.

 1.  Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Nowe Miasto nad Wartą mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z zachowaniem w/w kryteriów.

§5.

 1. Dzieci z deficytami rozwojowymi są wstępnie kwalifikowane do przedszkola przez Komisję Rekrutacyjną po przedłożeniu dokumentów, o których jest mowa w §3 pkt. 3.

§6.

 1. Od rozstrzygnięcia Dyrektora  Przedszkola służy odwołanie do sądu administracyjnego.

 

         Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2014 roku.

                                                                                                                                     - Maria Szeszuła -

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Przedszkole Stokrotka CMS by Quick.Cms