Przedszkole Stokrotka

Maria Szeszuła

W  dniach  od 01 marca do 31 marca 2016 roku trwa rekrutacja

do PrzedszkolaSTOKROTKA – Maria Szeszuła

w Nowym Mieście nad Wartą

na rok szkolny 2016/2017.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 01/2016

Dyrektora Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła w Nowym Mieście nad Wartą

z dnia 29.01.2016 roku

 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym

 na rok szkolny 2016/17

do Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła w Nowym Mieście nad Wartą

 

 

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

od 01.03.2016 r.

 

do 31.03.2016 r.

 

 

od 25.04.2016 r.

 

do 29.04.2016 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

 

 

 

 

od 01.04.2016 r.

 

do 06.04.2016 r.

 

 

 

od 02.05.2016 r.

 

do 05.05.2016 r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

14.04.2016 r.

 

 

19.05.2016 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 15.04.2016 r.

do 20.04.2016 r.

 

od 20.05.2016 r.

do 24.05.2016 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

22.04.2016 r.

 

 

27.05.2016 r.

 

 

Procedura odwoławcza

 

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin

 

Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

 

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

 

w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku

 o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

Rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 02/2016

Dyrektora Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła w Nowym Mieście nad Wartą

z dnia 29.01.2016 roku

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

do przedszkola, którego organem prowadzącym jest Maria Szeszuła

 

 

Lp.

 

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydaci, których oboje rodzice bądź opiekunowie prawni zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność  gospodarczą albo pobierają naukę w systemie dziennym

 

 

 

20

Oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki przez rodziców/opiekunów prawnych (wzór nr 3)

2.

Kandydaci, których jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność  gospodarczą albo pobierają naukę w systemie dziennym

 

 

 

18

Oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki przez rodziców/opiekunów prawnych (wzór nr 3)

3.

Kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni pozostają bez pracy i objęci są stałą opieką pomocy społecznej (mają przyznanego asystenta rodziny lub nadzór kuratorski)

 

 

16

Pisemna informacja  z OPS lub PCPR

4.

Zadeklarowanie rodziców/opiekunów prawnych kandydata do korzystania przez niegoz pełnej oferty przedszkola, tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków (pobyt 9-cio godzinny)

 

 

10

Deklaracja pisemna rodziców/opiekunów prawnych kandydata

5.

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu

 

5

Informacje i dane w posiadaniu przedszkola

       

 

Załącznik do Zarządzenia nr 02/2016

Dyrektora Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła w Nowym Mieście nad Wartą

z dnia 29.01.2016 roku

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK 2016/17

 do  Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła

w Nowym Mieście nad Wartą

 

§ 1. Tok postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola odbywa się w dwóch etapach.
 2. Pierwszy etap:
  1. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola poprzez:

a)   pisemne ogłoszenie w przedszkolu

b)  komunikat  na stronie internetowej Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła

w Nowym Mieście nad Wartą.

 1. Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu STOKROTKA – Maria Szeszuła wg wzoru określonego w załączniku nr 1.
 2. Określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu.
 3. Drugi etap:
  1. Odbywa się na wolne miejsca w poszczególnych grupach wiekowych.
  2. Uczestniczą w nim dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła oraz te,  których rodzice nie złożyli w określonym terminie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.
  3. Przeprowadzany jest przez Komisję Rekrutacyjną, zgodnie z harmonogramem wydarzeń związanych z rekrutacją opracowanym  przez Dyrektora Przedszkola na rok szkolny 2016/2017.

 

§ 2.   Zasady postępowania rekrutacyjnego

      1. Przedszkole przedstawia ofertę, w szczególności liczbę miejsc dostępnych w rekrutacji

dla dzieci w określonym wieku.

      2. Rodzic dziecka może ubiegać się o przyjęcie do przedszkola, jeśli przedszkole oferuje

                 conajmniej jedno miejsce w grupie wiekowej odpowiadającej wiekowi jego dziecka.

      3. Ogólna liczba miejsc, jak i ich podział na poszczególne grupy wiekowe wynikają

z możliwości organizacyjnych i bazy lokalowej przedszkola.

      4. Proces rekrutacji i przyjęć  do przedszkola jest prowadzony w ramach:

            a) rekrutacji podstawowej - odbywa się raz w roku,

            b) rekrutacji uzupełniającej- w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji

podstawowej.

Rekrutacja uzupełniająca ma miejsce także w przypadku zwolnienia się co najmniej

jednego miejsca bądź utworzenia dodatkowych oddziałów.

 

§ 3.   Przebieg procesu rekrutacyjnego (w II etapie)

 1. Rodzice składają w Przedszkolu wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (załącznik nr 2) w terminie wskazanym przez organ prowadzący – Marię Szeszuła.
 2. Powołana przez Dyrektora Przedszkola Komisja Rekrutacyjna na podstawie zgromadzonych zgłoszeń ustala listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych  do przedszkola. 
 3. Listy dzieci, o których mowa w ust. 2, obejmujące imiona i nazwiska dzieci (w ujęciu alfabetycznym), są publikowane poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola.  W przypadku, gdy do przedszkola ubiegało się o przyjęcie więcej niż jedno dziecko o tych samych imionach i nazwisku, obok tych danych umieszcza się dodatkowo oznaczenie imienia ojca.
 4.  Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola.  Potwierdzenie woli polegające na złożeniu  w przedszkolu pisemnego oświadczenia woli (załącznik nr 3)składane jest  zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Brak potwierdzenia woli (czyli nie dostarczenie dokumentu w wyznaczonym terminie) jest równoznaczny z rezygnacją i utratą miejsca w przedszkolu.
 5. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc  przedszkolna Komisja Rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców o przyjęcie do przedszkola  pod kątem spełnienia kryteriów, o których mowa w § 5 niniejszej procedury.
 6. Rodzic pragnący korzystać z pierwszeństwa w kwalifikacji w etapie rekrutacji zasadniczej jest zobowiązany potwierdzić fakt spełniania każdego z kryteriów, z których chce skorzystać, poprzez złożenie w przedszkolu stosownych dokumentów, opisanych poniżej.
 7. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które uzyskały minimalną ilość punktów (przyznawanych za spełnienie poszczególnych kryteriów) wymaganą do przyjęcia.
 8. W terminie określonym przez organ prowadzący  przedszkole publikuje listy dzieci przyjętych i nie przyjętych do przedszkola w wyniku rekrutacji zasadniczej oraz ewentualnie  informacje o pozostających wolnych miejscach.
 9. Lista dzieci przyjętych, obejmująca imiona i nazwisko dzieci (w ujęciu alfabetycznym) oraz najmniejszą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia, zostaje opublikowana poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola. Na liście znajduje się adnotacja przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o dacie upublicznienia listy.
 10. W przypadku zakończenia rekrutacji podstawowej i posiadania wolnych miejsc w przedszkolu Dyrektor przedszkola ogłasza rekrutację uzupełniającą z zachowaniem terminów wskazanych przez organ prowadzący przedszkole.
 11. Rodzice dzieci uczestniczących w etapie rekrutacji uzupełniającej zgłaszają kandydatury składając w przedszkolu wniosek o przyjęcie dziecka, w terminie wskazanym przez organ prowadzący przedszkole.
 12. W trakcie roku szkolnego Dyrektor Przedszkola przyjmuje dzieci z listy rezerwowej w przypadku zwolnienia się miejsca w grupie wiekowej właściwej dla kandydata.
 13. W przypadku wolnych miejsc, czyli po wyczerpaniu listy rezerwowej, w trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola przez Dyrektora Przedszkola.

 

§ 4. Procedura odwoławcza

 1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicowi przysługuje możliwość odwołania się od postanowień komisji.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych, o której mowa w § 3.ust. 8,  rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora  Przedszkola  służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 5. Zasady pierwszeństwa, kryteria,  w przyjmowaniu dzieci do przedszkola

1.W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci  zamieszkałe na obszarze

gminy Nowe Miasto nad Wartą.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w

ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe:

               1) wielodzietność rodziny kandydata;

               2) niepełnosprawność kandydata;

               3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

               4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

               5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

               6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

               7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

      4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje

          wolnymi miejscami, w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

          uwagę następującekryteria dodatkowe:

 

 1. Kandydaci, których oboje rodzice bądź opiekunowie prawni zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobierają naukę w systemie dziennym – 20 pkt.;
 2.  Kandydaci, których jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych zatrudniony jest  w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo pobierają naukę w systemie dziennym – 18 pkt.;
 3. Kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni pozostają bez pracy i objęci są stałą opieką pomocy społecznej (mają przyznanego asystenta rodziny lub nadzór kuratorski) – 16 pkt.;
 4. Zadeklarowanie rodziców/opiekunów prawnych kandydata do korzystania przez niego z pełnej oferty  przedszkola, tj. nauczania, wychowania opieki i trzech posiłków(pobyt 9-cio godzinny) – 10 pkt.;
 5. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w Przedszkolu STOKROTKA – Maria Szeszuław Nowym Mieście nad Wartą – 5 pkt.;

5.W przypadku większej liczby kandydatów od liczby wolnych miejsc, przy uzyskaniu równorzędnych  wyników punktowych, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji,    bierzepod uwagę starszeństwo wieku kandydata. 

6. Dzieci 2,5 letnie mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym w  szczególnie

uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu rekrutacji podstawowej, w przypadku

    posiadania przez przedszkole wolnych miejsc w grupach najmłodszych.

 

§ 6.   Dokumentowanie kryteriów

 1. Sposób potwierdzania faktu spełniania poszczególnych kryteriów podstawowych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2. 
 2. Potwierdzeniem miejsca zamieszkania jest oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie do przedszkola;
 3. Wielodzietność rodziny kandydata- potwierdza oświadczenie rodzica (załącznik nr 4, wzór nr 1);
 4. Niepełnosprawność kandydata i rodzeństwa kandydata- potwierdza złożone przez rodzica orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność i/lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 5. Niepełnosprawność  rodziców kandydata- potwierdza orzeczenie o  niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu orazoświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem(załącznik nr 4, wzór nr 2);
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866 i 1650; zmiana ogłoszona w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519).
 8. Dokumenty wskazane w pkt. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6  są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowego poświadczenia zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być złożone także w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 9. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1, 1.2 i 1.5 składane się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 10. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów dodatkowych, o których mowa w  § 5 ust. 4. 

1) pkt 1: oświadczenie rodziców o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę lub umowę

cywilno-prawną, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności

gospodarczej albo pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym  przez

rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 4, wzór nr 3)

2) pkt 2: oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę lub umowę

cywilno-prawną, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności

gospodarczej albo pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym  przez

rodzica/opiekuna prawnego(załącznik nr 4, wzór nr 3)

3) pkt 3: zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub Sądu Rodzinnego;

4) pkt 4: pisemna deklaracja rodziców/opiekunów prawnych;

5) pkt 5: informacje w posiadaniu przedszkola.

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie ustalenia faktu spełniania kryterium lub jego poprawnego udokumentowania decyzje podejmuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 3.
 2. Niedostarczenie przez rodziców/prawnych opiekunów dokumentów wskazanych w ust. 1-5 lub dostarczenie dokumentów niekompletnych skutkuje nie naliczeniem punktów przez Komisję Rekrutacyjną.

 

§ 7.   Skład  Komisji  Rekrutacyjnej.

1. Dyrektor Przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną (art. 20zb ust.1 ustawy o systemie

oświaty).

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 1. przewodniczący komisji powołany przez Dyrektora Przedszkola,
 2. dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej Przedszkola.

3. O terminie posiedzenia Komisji Dyrektor Przedszkola zawiadamia jej członków z co

najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem.

§ 8.    Zadania Komisji Rekrutacyjnej i przewodniczącego komisji

 1. Komisja:
 1. Przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, czyli dokonuje weryfikacji spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
 1. zapoznaje się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami,
 2. sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
 1. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
 1. listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz informację o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 7, czyli o sytuacji żądania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w § 5 lub sytuacji zwrócenia się do Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach,
 2. informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
 3. listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 4. listę kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.
 1. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 2. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 1. Przewodniczący Komisji:
 1. Umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami.
 2. Ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 3. Zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji.
 4. Może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 5. Może żądać dokumentów potwierdzającychokoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców i wyznaczać termin na realizację żądania.
 6. Może zwrócić się do Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą  o potwierdzenie okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 7. Sprawdza dokumenty przedstawione przez rodziców/prawnych opiekunów pod względem formalnym i rzeczowym.
 8. Sporządza na posiedzenie komisji wykaz wniosków dzieci z podziałem na grupy wiekowe, zawierające następujące informacje:
  • nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,
  • informacje o spełnieniu kryteriów.
 9. Nadzoruje pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez komisję, a w tym:
  1. składania podpisów przez członków Komisji,
  2. składania oświadczeń w sprawie nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach,
  3. protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania.
 10. Wywiesza listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych, przyjętych i nie przyjętych do przedszkola zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

§ 9.   Zadania Dyrektora Przedszkola

 1. Powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Podpisuje z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci, które zostały przyjęte przez komisję do Przedszkola, umowy o świadczenie usług przez przedszkole w terminie wskazanym przez organ prowadzący.
 4. Powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o skreśleniu dziecka z listy przyjętych do przedszkola w przypadku nie podpisania umowy o świadczenie usług przez przedszkole w wyznaczonym terminie.
 5. Powiadamia Wójta Gminy o sytuacji nieprzyjęcia dziecka 4, 5, lub 6-letniego do przedszkola (art. 14 ust. 4b ustawy o systemie oświaty).

§ 10.    Przepisy końcowe

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy.
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. Określa się wzory formularzy:
załącznik nr 1 Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej pobierz
załącznik nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola pobierz
załącznik nr 3 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka do  Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła w Nowym Mieście  nad  Wartą pobierz
załącznik nr 4 –Wzory oświadczeń wzór nr 1 o wielodzietności pobierz
wzór nr 2 o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz
wzór nr 3 o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym pobierz

 

 

 

 

Copyright © 2012 Przedszkole Stokrotka CMS by Quick.Cms